ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1.

Zaproszenie do składania ofert

 

 

Zamówienie na roboty remontowe

 

Andrzej Norwa – SERVICE  jako Beneficjent projektu nr WND-RPPD.03.01.00-20-019/12 „Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu Podlasia poprzez remont sportowej hali kartingowej w Sejnach w celu utworzenia Wielofunkcyjnego Centrum Sportowo –Turystyczno - Kulturalnego oraz Wystawienniczo- Kongresowego na Pograniczu” realizowanego w ramach umowy nr UDA -RPPD.03.01.00-20-019/12-00 zawartej dnia 08.02.2013 r. w ramach Osi Priorytetowej III: Rozwój turystyki i kultury, Działania 3.1: Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 zaprasza do składania ofert w trybie zgodnym z „Wytycznymi w sprawie udzielania zamówień oraz wyboru wykonawców w transakcjach nieobjętych Ustawą Prawo Zamówień Publicznych” przyjętymi Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 140/1985/2013r. z dnia 22.01.2013r. na wykonanie robót remontowych polegających na: realizacji projektu: „Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu Podlasia poprzez remont sportowej hali kartingowej w Sejnach w celu utworzenia Wielofunkcyjnego Centrum Sportowo –Turystyczno - Kulturalnego oraz Wystawienniczo- Kongresowego na Pograniczu”

 Oferty mogą być składane: https://www.tagsea.pl

  • W formie elektronicznej (zeskanowany i podpisany formularz oferty) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres norwa@wp.pl
  • W formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczone osobiście do siedziby Zamawiającego tj. Andrzej Norwa – SERVICE Ul. Łąkowa 26, 16-500 Sejny w terminie do dnia 08.04.2013 r. do godz. 9.00.
  • Kontakt tel:  Andrzej Norwa  691-441-321

   1.Zapytanie ofertowe

   2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

   Załącznik nr 1 – Oświadczenie o spełnianiu przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu

   Załącznik nr 2 – Wzór formularza ofertowego

   Załącznik nr 3. Harmonogram prac

   Załącznik nr 4.Hala - przedmiar bud.

   Załącznik nr 4a.Kotł._Went_Przedmiar

   Załącznik nr 5– Wykaz robót budowlanych

   Załącznik nr 6 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia