Wyniki zapytania ofertowego nr 1.

 Sejny, 08.04.2013

WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Firma Andrzej Norwa- Service
Ul. Wrocławska 4, 01-493 Warszawa
informuje, że  w wyniku postępowania o wyłonienie wykonawcy na wykonanie robót
remontowych przewidzianych projektem:
 
„Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu Podlasia poprzez remont sportowej hali kartingowej w Sejnach w celu utworzenia Wielofunkcyjnego centrum Sportowo – Turystyczno – Kulturalnego oraz Wystawienniczo – Kongresowego na Pograniczu”
współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013,
Oś priorytetowa 3. Rozwój turystyki i kultury Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu
Umowa nr: UDA-RPPD.03.01.00-20-019/12-00 z dnia 08.02.2013 ro.
 
wybrano podmiot :
EKOINWEST Obsługa i Realizacja Inwestycji Jarosław Jezierski 16-400 Suwałki ul Kościuszki 40B
Kryterium oceny ofert:
Wyboru wykonawcy Zamawiający dokona w oparciu o następujące kryteria oceny złożonych ofert:
a. Cena usługi
 

Firma
EKOINWEST  Obsługa i Realizacja Inwestycji Jarosław Jezierski
Centrum Pokryć Dachowych „DACH-POL” Piotr Racis 
Cena usługi
1 894 195.36 zł netto
2 329 860,30 zł brutto
1 894 869,82 zł netto
 2330 689, 88 zł brutto