ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2

 

 

 

                                                                                                                      Sejny, 20.06.2013

Andrzej Norwa – SERVICE

Ul. Wrocławska 4

01-493 Warszawa                 

swiss replica watches

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy:

umowa nr UDA-RPPD.03.01.00-20-019/12-00

Oś Priorytetowa III: Rozwój turystyki i kultury,

Działanie 3.1: Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu,

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

o dofinansowanie realizacji projektu: „Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu Podlasia poprzez remont sportowej hali kartingowej w Sejnach w celu utworzenia Wielofunkcyjnego centrum Sportowo – Turystyczno – Kulturalnego oraz Wystawienniczo – Kongresowego na Pograniczu”

 

I. Zamawiający

Andrzej Norwa – SERVICE

Ul. Wrocławska 4

01-493 Warszawa

norwa@wp.pl

Adres do korespondencji:

Andrzej Norwa – SERVICE

Ul. Łąkowa 26

16-500 Sejny

norwa@wp.pl

 

II. Opis przedmiotu zamówienia i termin wykonania zamówienia

Lp.

Nazwa przedmiotu zamówienia

Liczba sztuk

Termin wykonania zamówienia

1

Dostawa estrady mobilnej przewidzianej projektem „Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu Podlasia poprzez remont sportowej hali kartingowej w Sejnach w celu utworzenia Wielofunkcyjnego centrum Sportowo – Turystyczno – Kulturalnego oraz Wystawienniczo – Kongresowego na Pograniczu”

1

15-08-2013

 

 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 • Zakup estrady mobilnej o następujących parametrach:

Ø  Dane techniczne :

§  Długość estrady w stanie złożonym do transportu do 9 m. 

§  Szerokość estrady w stanie złożonym do transportu do 2.5 m

§  Wysokość  estrady w stanie złożonym do transportu do  3,65 m

§  DMC do 3500kg

§  Homologacja

§  Certyfikaty bezpieczeństwa

§  Gwarancja min 2 lata

§  Wyrób fabrycznie nowy  

 

Ø  Optymalne wymiary sceny (po rozłożeniu):

§  Długość  7 - 8 m

§  Szerokość ok  6,0 m

§  Wysokość  do  5,5 m

 

Ø  Konstrukcja i funkcjonalność

§  Mobilność estrady – łatwy transport -  szybki montaż i demontaż do 40 min dla  2 pracowników

§  Podest sceniczny – antypoślizgowy

§  Podest dla niepełnosprawnych

§  Dach o kształcie profilowanym łukowym,

§  Pokrycie  plandeką PCV z możliwością nadruku loga (kolor do wyboru)

 

III. Kryteria oceny ofert

Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę netto określoną w formularzu ofertowym (załącznik nr 1)

Kryteria oceny ofert (max. 100 pkt. do zdobycia w ramach kategorii):

1. Cena netto – 100% (max. 100 pkt.)

Razem 100% = 100 pkt.

 

Sposób oceny oferty (dla każdej ze składowych ofert częściowych) :

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w

oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do (100% = 100 pkt):

1. Ocena kryterium „Cena netto” - (Cena oferty najtańszej w ramach danej kategorii oferty /

Cena oferty badanej w ramach danej kategorii oferty) x 100 =

 

IV. Sposób przygotowania oferty

Oferta winna być:

 

 • Opatrzona datą sporządzenia,
 • Opatrzona danymi oferenta tj. adresem lub siedzibą oferenta, numerem telefonu,

numerem NIP.

 • Opatrzona pieczęcią i podpisem osoby/osób upoważnionych.

 

V. Miejsce oraz termin składania ofert

1. Oferty mogą być składane:

·         W formie elektronicznej (zeskanowany i podpisany formularz oferty) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres norwa@wp.pl lub

·         W formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczone osobiście do siedziby Zamawiającego tj. Andrzej Norwa – SERVICE Ul. Łąkowa 26, 16-500 Sejny w terminie do dnia 01.07.2013 r. do godz. 9.00. Doręczenie oferty do innego miejsca niż wskazane nie jest równoznaczne ze złożeniem oferty w sposób skuteczny

 

Ofertę należy złożyć w kopercie zawierającej nazwę i adres Wykonawcy i opisanej jak niżej:

 

Andrzej Norwa – SERVICE

Ul. Łąkowa 26

16-500 Sejny

oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia na

dostawę estrady mobilnej przewidzianej projektem:

 „Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu Podlasia poprzez remont sportowej hali kartingowej w Sejnach w celu utworzenia Wielofunkcyjnego centrum Sportowo – Turystyczno – Kulturalnego oraz Wystawienniczo – Kongresowego na Pograniczu”

 

Nie otwierać przed dniem: 01.07.2013 r. do godz. 9.00.

 

VI. Warunki składania ofert:

 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
 • Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert
 • Niezwłocznie po otwarciu ofert  Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o ofertach które wpłynęły w postępowaniu wraz podaniem nazwy Wykonawców, którzy złożyli oferty i ceny z każdej z nich.
 • Informację o których mowa w ust. powyższym Zamawiający zamieści także na stronie internetowej www.expo.sejny.pl
 • Termin związania ofertą:

Dostawcy będą związani ofertą przez okres 30 (słownie: trzydziestu) dni.

 

 

Załączniki:

1. Załącznik nr 1.Formularz oferty - pobierz

2. Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - pobierz

 

 

 Z poważaniem   
 Andrzej Norwa