ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4

.

Sejny, 01.08.2013

Andrzej Norwa – SERVICE

Ul. Wrocławska 4

01-493 Warszawa                 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 4

Dotyczy:

umowa nr UDA-RPPD.03.01.00-20-019/12-00

Oś Priorytetowa III: Rozwój turystyki i kultury,

Działanie 3.1: Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu,

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

o dofinansowanie realizacji projektu: „Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu Podlasia poprzez remont sportowej hali kartingowej w Sejnach w celu utworzenia Wielofunkcyjnego centrum Sportowo – Turystyczno – Kulturalnego oraz Wystawienniczo – Kongresowego na Pograniczu”

 

I. Zamawiający

Andrzej Norwa – SERVICE

Ul. Wrocławska 4

01-493 Warszawa

norwa@wp.pl

Adres do korespondencji:

Andrzej Norwa – SERVICE

Ul. Łąkowa 26

16-500 Sejny

norwa@wp.pl

 

II. Opis przedmiotu zamówienia i termin wykonania zamówienia

Lp.

Nazwa przedmiotu zamówienia

Liczba sztuk

Termin wykonania zamówienia

1

Dostawa:

1.Oprogramowanie komputerowe

przewidzianej projektem „Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu Podlasia poprzez remont sportowej hali kartingowej w Sejnach w celu utworzenia Wielofunkcyjnego centrum Sportowo – Turystyczno – Kulturalnego oraz Wystawienniczo – Kongresowego na Pograniczu”

1

30-09-2013

 

 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia:

1.    Zakup z dostawą  oprogramowania komputerowego:

Ø  Dane do zamówienia:

 

§  Oprogramowanie     komputerowe     –     specjalistyczna     aplikacja
webowa (internetowa) umożliwiające rezerwację i projektowanie stoisk wystawienniczych w 3D.
Aplikacja powinna być uruchamiana z poziomu strony internetowej. Projektowanie może odbywać się z perspektywy 2D (rzut),natomiast musi być dostępna wizualizacja  w  3D  z  możliwością  swobodnego  oglądania  stoiska  z perspektywy 360 stopni, zbliżania, oddalania.
Każdy zainteresowany będzie mógł nie tylko obejrzeć w trój wymiarze np. stoisko wystawiennicze ale również zaprojektować jego wystrój i wyposażenie.

§  Gwarancja min 2 lata

§  Serwis pogwarancyjny  

 

 

 

 

III. Kryteria oceny ofert

Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę netto określoną w formularzu ofertowym (załącznik nr 1)

Kryteria oceny ofert (max. 100 pkt. do zdobycia w ramach kategorii):

1. Cena netto – 100% (max. 100 pkt.) 

 

Razem 100% = 100 pkt.

 

 

 

 

Sposób oceny oferty (dla każdej ze składowych ofert częściowych) :

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w

oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do (100% = 100 pkt):

 

1. Ocena kryterium „Cena netto” - (Cena oferty najtańszej w ramach danej kategorii oferty /

Cena oferty badanej w ramach danej kategorii oferty) x 100 =

 

 

IV. Sposób przygotowania oferty

 

Oferta winna być:

 

 • Opatrzona datą sporządzenia,
 • Opatrzona danymi oferenta tj. adresem lub siedzibą oferenta, numerem telefonu,

numerem NIP.

 • Opatrzona pieczęcią i podpisem osoby/osób upoważnionych.

 

V. Miejsce oraz termin składania ofert

1. Oferty mogą być składane:

·         W formie elektronicznej (zeskanowany i podpisany formularz oferty) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres norwa@wp.pl lub

·         W formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczone osobiście do siedziby Zamawiającego tj. Andrzej Norwa – SERVICE Ul. Łąkowa 26, 16-500 Sejny w terminie do dnia 15.08.2013 r. do godz. 9.00. Doręczenie oferty do innego miejsca niż wskazane nie jest równoznaczne ze złożeniem oferty w sposób skuteczny

 

Ofertę należy złożyć w kopercie zawierającej nazwę i adres Wykonawcy i opisanej jak niżej:

 

Andrzej Norwa – SERVICE

Ul. Łąkowa 26

16-500 Sejny

oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia na

dostawę oprogramowania komputerowego przewidzianego projektem:

 „Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu Podlasia poprzez remont sportowej hali kartingowej w Sejnach w celu utworzenia Wielofunkcyjnego centrum Sportowo – Turystyczno – Kulturalnego oraz Wystawienniczo – Kongresowego na Pograniczu”

 

Nie otwierać przed dniem: 15.08.2013 r. do godz. 9.00.

 

VI. Warunki składania ofert:

 

 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
 • Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert
 • W przypadku otrzymania ofert o jednakowej ocenie punktowej zastrzega sobie możliwość dowolnego wyboru, lub przeprowadzenia dodatkowego postępowania lub dodatkowych rozmów.
 • Niezwłocznie po otwarciu ofert  Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o ofertach które wpłynęły w postępowaniu wraz podaniem nazwy Wykonawców, którzy złożyli oferty i ceny z każdej z nich.
 • Informację o których mowa w ust. powyższym Zamawiający zamieści także na stronie internetowej www.expo.sejny.pl
 • Termin związania ofertą:

Dostawcy będą związani ofertą przez okres 30 (słownie: trzydziestu) dni.

 

VII. Warunki dostawy i płatności:

 

 • Oferent zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia własnym transportem do siedziby zamawiającego do dnia 30.09.2013.
 • Oferent zobowiązuje się do instalacji oprogramowania w firmie Andrzej  Norwa – Service do dnia 30.09.2013 r.
 • Zamawiający nie przewiduje zaliczkowania ani płatności częściowych.
 • Forma płatności - jednorazowo  w terminie 30 dni od daty sporządzenia protokołu odbioru przedmiotu zamówienia

 

 

 

 

Załączniki:

1. Formularz oferty

2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 

Z poważaniem

Andrzej Norwa