Wyniki zapytana ofertowego nr 4.

 

 

Sejny, 24.08.2013

WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 4

Firma Andrzej Norwa- Service

Ul. Wrocławska 4, 01-493 Warszawa

informuje, że  w wyniku postępowania o wyłonienie dostawcy oprogramowania komputerowego-  przewidzianego projektem

 

„Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu Podlasia poprzez remont sportowej hali kartingowej w Sejnach w celu utworzenia Wielofunkcyjnego centrum Sportowo – Turystyczno – Kulturalnego oraz Wystawienniczo – Kongresowego na Pograniczu”

 

współfinansowanej  ze środków Unii Europejskiej

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013,

Oś priorytetowa 3. Rozwój turystyki i kultury Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu

Umowa nr: UDA-RPPD.03.01.00-20-019/12-00 z dnia 08.02.2013 ro.

wybrano podmiot : https://www.tagsea.pl

 NetCore Labs Sp z o.o. ul Inwalidów Wojennych  20  56-100 Wołów

Kryterium oceny ofert:

Wyboru wykonawcy Zamawiający dokonał w oparciu o następujące kryteria oceny złożonych ofert:

a. Cena usługi

Firma

Cena netto

Cena brutto

NetCore Labs Sp z o.o. ul Inwalidów Wojennych  20  56-100 Wołów

        

  40 500,00 zł

 

           49 815,00 zł